ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τα προιοντα της BlueByte Software είναι σε ψηφιακή μορφή, για αυτό το λόγο παρεχονται στους πελάτες της μόνο μέσω διαδικτύου.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ & ΑΛΛΑΓΩΝ

Επιστροφές προϊόντων δε γίνονται δεκτές.

Επιστροφή χρημάτων δεν είναι δυνατόν να γίνει.

Αλλαγές προϊόντων δε γίνονται δεκτές, εκτός της περίπτωσης λάθους εκτέλεσης παραγγελίας από την εταιρεία μας.


ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ WEBSITE

Η πρόσβαση στο συγκεκριµένο website (στο εξής αναφερόµενο ως το «Website») στην τοποθεσία της εταιρείας «BlueByte Software» (στο εξής αναφερόµενη ως «BlueByte»), όπως αυτή καθορίζεται στο τµήµα εκείνο του website µε τίτλο «Πληροφορίες για την εταιρεία µας», καθώς επίσης και η χρήση του περιεχοµένου του συγκεκριµένου website, υπόκεινται στις προϋποθέσεις χρήσης όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω (στο εξής αναφερόµενες ως «Όροι και Προϋποθέσεις»).

Η πρόσβαση, η πλοήγηση και η επίσκεψη στις πληροφορίες οι οποίες περιλαµβάνονται στο Website αποτελεί αποδοχή εκ µέρους του χρήστη (στο εξής αναφερόµενος ως «εσείς») των Όρων και των Προϋποθέσεων.


1. ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Η BlueByte µπορεί να τροποποιήσει τους Όρους και τις Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγµή και χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. Από τη στιγµή που οι αλλαγές δηµοσιεύονται µέσω της online αποστολής τους στο website, θεωρείται αυτόµατα ότι γίνονται δεκτές χωρίς όρους από εσάς από τη στιγµή που θα συνδεθείτε στο Website µετά από την online ενηµέρωση του.

Η BlueByte προτείνει να επισκέπτεστε σε τακτά χρονικά διαστήµατα την τοποθεσία των Όρων και Προϋποθέσεων προκειµένου να είστε ενηµερωµένοι για τυχόν τροποποιήσεις και/ή αναβαθµίσεις.


2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ

Τα στοιχεία που περιέχονται στο Website (πληροφορίες, κείµενα, εικόνες, ήχοι, λογότυπα και γενικότερα κάθε είδος δεδοµένα, στο εξής αναφερόµενα ως το «Περιεχόµενο») καθώς επίσης και το ίδιο το Website προστατεύονται από τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και οι όποιες βάσεις δεδοµένων παραµένουν στην αποκλειστική κατοχή της BlueByte και/ή τρίτων µερών.

Έχετε εξουσιοδότηση να κατεβάζετε Περιεχόµενο αποκλειστικά για προσωπική, ιδιωτική και µη εµπορική χρήση, µε τον όρο να διατηρούνται όλες οι αναφορές σε πνευµατικά δικαιώµατα και δικαιώµατα αντιγραφής που σχετίζονται µε το Περιεχόµενο καθώς επίσης να απέχετε από τροποποιήσεις ή αλλαγές του Περιεχοµένου.

Κάθε ολική ή µερική εξαγωγή, επανάχρηση, αναπαραγωγή, αναπαράσταση ή τροποποίηση όλου ή µέρους του Περιεχοµένου για σκοπούς άλλους πέρα από προσωπικούς και αυστηρά ιδιωτικούς (µεταξύ αυτών συγκαταλέγονται συγκεκριµένα και τυχόν έκθεση στο κοινό ή οποιαδήποτε εµπορική χρήση) απαγορεύεται χωρίς την προηγούµενη ρητή εξουσιοδότηση από την BlueByte.

Κάθε ποσοτική ή ποιοτική ουσιαστική εξαγωγή ή επανάχρηση όλων ή µέρους των δεδοµένων τα οποία περιέχονται στο Website απαγορεύεται, ακόµα και για ιδιωτική χρήση. Επιπλέον, κάθε επαναλαµβανόµενη και συστηµατική εξαγωγή ή επανάχρηση οποιουδήποτε ποσοτικά ή ποιοτικά µη ουσιαστικού µέρους του περιεχοµένου του Website απαγορεύεται, ακόµη και για ιδιωτική χρήση, όταν παρόµοιες ενέργειες υπερβαίνουν τους συνήθεις όρους χρήσης του Website.

Είστε εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για τη χρήση που κάνετε όσον αφορά στο Περιεχόµενο που εµφανίζεται στο Website, συµπεριλαµβανοµένων και των τρίτων µερών.

Τα σήµατα κατατεθέντα και τα λογότυπα που εµφανίζονται στο Website αποτελούν ιδιοκτησία της BlueByte ή τρίτων µερών. Κάθε επανάχρηση, οποιασδήποτε µορφής, αυτών των λογότυπων και των σηµάτων κατατεθέντων απαγορεύεται, εκτός αν έχετε λάβει εξουσιοδότηση από την BlueByte ή από κάποιο τρίτο µέρος που έχει στην κατοχή του παρόµοια λογότυπα και σήµατα κατατεθέντα.

Καµία αναφορά στο Website δεν δύναται να ερµηνευθεί ως παραχώρηση δικαιωµάτων σε εσάς όσον αφορά στα λογότυπα και τα σήµατα κατατεθέντα τα οποία αναφέρονται παραπάνω.


3. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ SITE

Η BlueByte διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιεί, να αναστέλλει και/ή να διακόπτει οποιαδήποτε στιγµή, περιστασιακά ή οριστικά, όλο ή µέρος του Website, να αναβαθµίζει ή να διορθώνει τις πληροφορίες που διατίθενται στο Website, ή να προβαίνει σε βελτίωση του, χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. Υπό αυτές τις συνθήκες, η BlueByte δεν φέρει ουδεµία ευθύνη για τυχόν τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή του Website ή της πρόσβασης σε αυτό.

Προκειµένου να εµποδίσει την εξάπλωση των ιών των υπολογιστών ή άλλων επιβλαβών προγραµµάτων, η BlueByte καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εφαρµογή των τεχνικών εκείνων µέσων που είναι συµβατά µε τα τρέχοντα πρότυπα. Παρόλα αυτά, δεδοµένης της δοµής του ∆ιαδικτύου και της ταχύτητας µε την οποία εξελίσσεται, η BlueByte δεν είναι σε θέση να παρέχει εγγυήσεις όσον αφορά στην παντελή απουσία ιών ή άλλων επιβλαβών προγραµµάτων.

Εποµένως, προκειµένου να µειωθούν οι κίνδυνοι, αποτελεί δική σας ευθύνη το να αποθηκεύετε τακτικά τα δεδοµένα σας πριν τη σύνδεσή σας στο ∆ιαδίκτυο καθώς επίσης και το να εγκαθιστάτε τα κατάλληλα µέτρα καταπολέµησης των ιών (antivirus προγράµµατα).


4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ

Σύµφωνα µε τις εφαρµοστέες ρυθµιστικές διατάξεις, αναγνωρίζετε και συµφωνείτε ρητά ότι: Το παρόν Website προσφέρεται σε εσάς «ΩΣ ΕΧΕΙ» και είναι προσβάσιµο ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα του, χωρίς να υπάρχει σαφής ή υποβόσκουσα εγγύηση οποιασδήποτε µορφής από την πλευρά της BlueByte, καθώς επίσης και ότι αναλαµβάνετε όλη την ευθύνη αλλά και τον κίνδυνο όσον αφορά στη χρήση του Website. Η BlueByte δεν παρέχει καµία υπόσχεση ή εγγύηση ότι το Website θα αποδώσει µε τον προσδοκώµενο τρόπο, χωρίς διακοπές και σφάλµατα, ούτε ότι αυτές οι διακοπές και τα σφάλµατα θα επιδιορθώνονται και/ή ούτε ότι το εν λόγω Website δεν θα περιλαµβάνει ιούς.

Η BlueByte δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση, σαφή ή υποβόσκουσα, όσον αφορά στην ακρίβεια, την εξάντληση και τη συµβατότητα των πληροφοριών στις οποίες έχετε πρόσβαση στο Website µε σκόπιµη χρήση του.

Κάθε είδους υλικό που κατεβάζετε ή αποκτάτε µε οποιονδήποτε τρόπο αποτελεί δικό σας κίνδυνο και ρίσκο. Η BlueByte δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για τυχόν ζηµιές που θα υποστεί ο υπολογιστής σας.

Στο βαθµό που αυτό επιτρέπεται από τις ισχύουσες νοµικές ή ρυθµιστικές διατάξεις, η BlueByte αποποιείται κάθε ευθύνη για άµεσες ή έµµεσες ζηµίες, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται συγκεκριµένα: απώλεια κέρδους, πελατών, δεδοµένων, ή απόρρητης ιδιοκτησίας που ενδέχεται να προκύψει λόγω της χρήσης του Website (ή λόγω της αδυναµίας χρήσης του) ή ως συνέπεια της συµπεριφοράς ενός τρίτου µέρους στο Website, και γενικότερα, οποιοδήποτε ενδεχόµενο που σχετίζεται άµεσα µε το Website.

Επιπλέον, η BlueByte δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη όσον αφορά στις υπηρεσίες στις οποίες έχετε πρόσβαση µέσω του ∆ιαδικτύου. Η BlueByte αποποιείται κάθε ευθύνη για οτιδήποτε προκύπτει και οφείλεται σε χρήση του Website η οποία δεν γίνεται σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του.


5. ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ

Κάθε δηµιουργία συνδέσµου – συνδέσµων στο Website και κάθε δηµιουργία πλαισίων σε αυτό υπόκειται στην προηγούµενη εξουσιοδότηση της BlueByte, στην διακριτική ευχέρεια της οποίας έγκειται και ή ανά πάσα στιγµή άρση της εξουσιοδότησης αυτής. Η BlueByte θα διατηρεί το δικαίωµα να απαιτεί τη διαγραφή κάθε συνδέσµου ή πλαισίου του Website για το οποίο δεν έχει δώσει εξουσιοδότηση ή δεν µπορεί να εξακολουθεί να την παρέχει.

Το Website ενδέχεται να περιλαµβάνει συνδέσµους για άλλα websites. Η BlueByte δεν αναλαµβάνει την ευθύνη όσον αφορά στο περιεχόµενο των sites στα οποία ενδέχεται να έχετε πρόσβαση µέσω των συνδέσµων που προσφέρονται από το Website. Η παρουσία ενεργών συνδέσµων στο Website δεν σηµαίνει µε κανέναν τρόπο ότι η BlueByte ελέγχει ή εγκρίνει το περιεχόµενο των sites εκείνων προς τα οποία έχουν δηµιουργηθεί σύνδεσµοι ή εκείνων από τα οποία έχουν δηµιουργηθεί σύνδεσµοι που οδηγούν στο Website της BlueByte.


6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Κατά τη στιγµή της εγγραφής σας στο Website ή κάθε φορά που επισκέπτεστε το Website, η BlueByte ενδέχεται να συλλέξει και να χρησιµοποιήσει δεδοµένα που αφορούν στο πρόσωπό σας. Ένα µέρος αυτών των δεδοµένων είναι απαραίτητο για να µπορείτε να έχετε πρόσβαση στο Website και στις υπηρεσίες που παρέχει.

Αποδέκτης των δεδοµένων αυτών είναι η BlueByte και θα τα χρησιµοποιήσει για λόγους συλλογής δεδοµένων. Ενδέχεται επίσης να χρησιµοποιηθούν ή να αποκαλυφθούν σε τρίτα µέρη για άµεσες ενέργειες µάρκετινγκ της BlueByte. Σε αυτή την τελευταία περίπτωση, µπορείτε να αρνηθείτε παρόµοια µεταφορά δεδοµένων επικοινωνώντας µε τον διαχειριστή του Website στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: the@bluebyte.gr

Τα προσωπικά σας δεδοµένα ενδέχεται επίσης να χρησιµοποιηθούν από την BlueByte για να σας αποστέλλει περιστασιακά ειδοποιήσεις σηµαντικών τροποποιήσεων οι οποίες σχετίζονται µε τη λειτουργία του Website, µε νέες υπηρεσίες που σας παρέχονται καθώς επίσης και µε ειδικές προσφορές οι οποίες ενδέχεται να έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εσάς.

Μας εξουσιοδοτείτε να αποκαλύπτουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα στους παροχείς υπηρεσιών και στους προµηθευτές µας όταν παρόµοια αποκάλυψη κρίνεται απαραίτητη για την απόδοση της υπηρεσίας του Website που έχετε ζητήσει.

Τέλος, κατανοείτε και συµφωνείτε ότι η BlueByte ενδέχεται να χρειαστεί να αποκαλύψει ένα µέρος των δεδοµένων αυτών προκειµένου να συµµορφώνεται µε την ισχύουσα νοµοθεσία, ειδικότερα στα πλαίσια µιας δικαστικής υπόθεσης.

Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωµα να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδοµένα και να διορθώσετε ή να διαγράψετε (χωρίς χρέωση) οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδοµένα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου υπ’αριθµό 2472/97 περί µηχανογραφηµένων πληροφοριών, αρχείων δεδοµένων και ελευθερίας. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωµά σας για πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή των προσωπικών σας δεδοµένων επικοινωνώντας µε την BlueByte στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: the@bluebyte.gr

Η BlueByte έχει χρησιµοποιήσει τα απαραίτητα µέσα προστασίας της ασφάλειας και του απόρρητου των αρχείων που έχουν δηµιουργηθεί από προσωπικά δεδοµένα που έχουν συλλεχθεί από το Website, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

Εντούτοις, η BlueByte δεν ελέγχει τις λειτουργίες του ∆ιαδικτύου και σας υπενθυµίζει ότι υπάρχει πιθανότητα κινδύνου όσον αφορά στο απόρρητο των δεδοµένων τα οποία µεταδίδονται µέσω του συγκεκριµένου δικτύου.


7. COOKIES

H BlueByte ενδέχεται να χρησιµοποιήσει cookies µε στόχο να σας παρέχει ταξινοµηµένες πληροφορίες κάθε φορά που συνδέεστε µε το Website καθώς επίσης να διευκολύνει τη διαχείριση του Website, κυρίως για λόγους στατιστικών ερευνών. Χρησιµοποιώντας τις υπηρεσίες του Website, εξουσιοδοτείτε την αποθήκευση παρόµοιων cookies καθώς επίσης και τη χρήση τους από την BlueByte. Παρόλα αυτά, η BlueByte σας πληροφορεί ότι έχετε τη δυνατότητα να αρνηθείτε αυτά τα cookies τροποποιώντας τις ρυθµίσεις της µηχανής αναζήτησής σας για το ∆ιαδίκτυο.


8. Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΑΣ ΣΤΟ WEBSITE

Η BlueByte θέτει στη διάθεσή σας τα µέσα (online φόρµα, κτλ) τα οποία σας επιτρέπουν να µεταδίδετε πληροφορίες. Έχετε γνώση ότι η µετάδοση αυτή ενδέχεται να προκαλέσει ζηµίες σε τρίτους ή ακόµη να αντίκειται στην ισχύουσα νοµοθεσία.

Χρησιµοποιώντας το Website αναλαµβάνετε την ευθύνη να απέχετε από τη διάδοση και/ή τη µετάδοση µηνυµάτων, εικόνων ή πληροφοριών γενικότερα που ενδέχεται να παραβιάζουν την ιδιωτική ζωή των επικοινωνούντων, να αποτελούν πράξη διάκρισης, να αντίκεινται στη δηµόσια τάξη και στην ηθική αξιοπρέπεια ή να παραβιάζουν τα δικαιώµατα τρίτων. Αναλαµβάνετε επίσης την υποχρέωση να επαληθεύετε το περιεχόµενο κάθε µηνύµατος ή πληροφορίας που ενδέχεται να αποκαλύψετε.


9. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Η BlueByte διατηρεί το δικαίωµά της να τροποποιήσει τους όρους χρήσης του site της έτσι ώστε να συµµορφώνεται µε τυχόν µελλοντικές διατάξεις της νοµοθεσίας ή µε την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, η οποία δυνάµει του Π.∆.150/2001 πρόκειται να ξεκαθαρίσει τις απαιτήσεις που θέτει το παραπάνω προεδρικό διάταγµα όσον αφορά στην πιστοποίηση της ύπαρξης µιας συσκευής δηµιουργίας ασφαλούς και αξιόπιστης υπογραφής.


10. ΓΕΝΙΚΑ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης διέπονται από την ελληνική νοµοθεσία. Οποιαδήποτε αντιδικία προκύψει από τη χρήση του Website της BlueByte εµπίπτει στη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων.

Οι «Όροι και Προϋποθέσεις» αποτελούν το σύνολο της συµφωνίας που υφίσταται µεταξύ των Πελατών (δηλαδή εσάς) και της BlueByte και αντικαθιστούν οποιαδήποτε άλλη πιθανή συµφωνία ενδέχεται να υπάρξει µεταξύ σας.